form(***antispam***@***antispam***)krpa(***antispam***.***antispam***)cz telefon +420 499 405 635
Po - Pá 6:00 - 14:00
vyhledat e-mail telefon login košík
+420 499 405 635Po - Pá 6:00 - 14:00 form(***antispam***@***antispam***)krpa(***antispam***.***antispam***)cz
e-mail
heslo
Heslo jsem zapomněl
Chci se registrovat

Všeobecné obchodní podmínky


 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") jsou platné a účinné od 11.1.2022 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností KRPA FORM, a.s., IČ: 275 37 811, se sídlem Dolní Branná 122, PSČ 543 62, spisová značka B 2766 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "Prodávající") a zákazníkem (dále jen "Kupující") realizovaných v souvislosti anebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího (dále jen "Zboží") v internetovém obchodě na adrese www.krpa-form.cz (dále jen "Internetový obchod"), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží. Není-li v těchto OP nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.
  2. Tyto OP jsou v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen "Kupní smlouva"), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách.
  3. Tyto OP se přiměřeně použijí také na uzavírání kupních smluv na zakázkovou výrobu Prodávajícího realizovaných mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, e-mailem apod.).
  4. Znění těchto OP může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nových OP.
 2. Způsob uzavření Kupní smlouvy
  1. Internetový obchod
   1. Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je též označení Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání Zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné.
   2. Kupující vloží vybrané Zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku. Po přihlášení Kupujícího, po zaregistrování se pomocí platných přístupových údajů, případně po vyplnění identifikačních údajů v případě nákupu bez registrace, je Kupující vyzván ke zvolení způsobu dodání Zboží a způsobu platby za Zboží. Je-li kterákoli tato služba zpoplatněna, Kupující je automaticky informován o ceně této služby a o konečné ceně nákupu.
   3. Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním (potvrzením) objednávky Kupující akceptuje nabídku Zboží vloženého do košíku a nabízených služeb, souhlasí s těmito OP a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.
   4. Prodávající po doručení objednávky Kupujícímu potvrdí její doručení elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce, v pracovní dny zpravidla do 24 hodin po doručení objednávky.
   5. Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat Zboží v souladu s Kupní smlouvou a těmito OP a Kupujícímu vznikne povinnost toto Zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není dále povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím v případě, kdy jde o osobu, která dříve podstatným způsobem nebo opakovaně porušovala Kupní smlouvu či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.
   6. Veškerá prezentace Zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.
   7. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před jejím uzavřením. Tyto OP jsou Kupujícímu kdykoliv dostupné na adrese www.krpa-form.cz a Kupující je zároveň musí odsouhlasit před potvrzením objednávky.
   8. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.
  2. Zakázková výroba
   1. U zakázkové výroby Kupující na základě své poptávky obdrží od Prodávajícího cenovou nabídku a na základě odsouhlasení ceny a dodacích podmínek předá Prodávajícímu písemnou objednávku, ke které se tento vyjádří či ji potvrdí. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího vzniká Kupní smlouva. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu a dodací list.
   2. Zahájení realizace objednávky mohou předcházet korektury a odsouhlasení dat pro tisk, popř. zhotovení vzorků a štočků, dle dohody obou stran.
   3. Pokud se jedná o personalizaci dat, zahájení realizace předchází datová korektura a její odsouhlasení.
   4. V případě, že Zboží bude dodáváno na váhu, je přípustná odchylka od sjednané hmotnosti v rozmezí + - 7%.
   5. V případě, že Zboží bude dodáváno v kusech, nebo metrech, je přípustná odchylka množství v rozmezí + - 5%.
 3. Platební podmínky
  1. Cena Zboží je platná v okamžiku uveřejnění nabídky Prodávajícím v Internetovém obchodě. Platby za dodání Zboží, ostatní služby a případné další poplatky podle těchto OP nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány samostatně a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výšku navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován.
  2. Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit si příslušný způsob platby a uhradit dohodnutou cenu za Zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:
   (i) na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou vybranou dodavatelem;
   (ii) bezhotovostním převodem před dodáním Zboží na účet Prodávajícího vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.: 0017987403/0300;
   (iii) po dohodě lze v konkrétním případě sjednat po třech platbách na dobírku, resp. po třech bezhotovostních platbách před dodáním Zboží bezhotovostně, možnost hrazení na základě faktury se splatností 14 dnů po vystavení. O konečném schválení tohoto způsobu platby rozhoduje Prodávající.
  3. V případě platby na dobírku je kupní cena za Zboží splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dní od uzavření Kupní smlouvy, pokud nestanoví daňový doklad lhůtu delší.
  4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při uhrazení kupní ceny za objednané Zboží uvést variabilní symbol platby oznámený mu Prodávajícím na vystaveném platebním dokladu (faktuře) – variabilním symbolem bude číslo faktury; závazek Kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu je splněný okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.
  5. Za poštovné a balné jsou účtovány poplatky podle platného ceníku doručovatele. Pokud v Internetovém obchodě není uvedeno jinak, platí následující poplatky:
   balík do 20 kg 140 Kč + DPH
   balík nad 20 kg do 40 kg 220 Kč + DPH
   balík nad 40 kg do 60 kg 395 Kč + DPH
   1/2 paleta 700 Kč + DPH
   1 paleta 900 Kč + DPH
      
   platba na dobírku 30 Kč + DPH
  6. Při objednávce v Internetovém obchodě v hodnotě nad 4500 Kč bez DPH není Kupujícímu účtováno poštovné a balné, není-li dále uvedeno jinak.
  7. U zakázkové výroby je Kupujícímu účtováno poštovné a balné následovně:
   při objednávce v hodnotě nad 14000 Kč bez DPH zdarma
   při objednávce v hodně od 10000 Kč bez DPH do 13999 Kč bez DPH v poloviční výši
   při objednávce v hodnotě do 10000 Kč bez DPH v plné výši
  8. Kupující zaplacením celé kupní ceny za Zboží nabývá vlastnictví ke Zboží specifikovanému v Kupní smlouvě.
 4. Dodací podmínky
  1. Internetový obchod
   1. Zboží je skladem, pokud není v Internetovém obchodě uvedeno jinak. Zboží, které je skladem, je Prodávajícím expedováno Kupujícímu v pracovní den zpravidla do 48 hodin, popř. den poté, co dojde k připsání kupní ceny na účet Prodávajícího, je-li kupní cena hrazena bezhotovostně předem. Objednávky doručené Prodávajícímu do 08:30 hod. v pracovní den (a do tohoto času Kupujícím akceptované) budou Kupujícímu doručeny zpravidla rovněž do 48 hodin. Prodávající si vyhrazuje právo i pro pozdější doručení objednávky. O přesném termínu doručení je kupující informován pracovníky společnosti prostřednictvím Potvrzení objednávky. To se netýká personalizovaných tiskovin (s dotiskem). O případném zpoždění dodávky nad 5 pracovních dnů bude Kupující vždy informován.
   2. Kupující je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí Zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí Zboží potvrdí zákazník na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého Zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné Zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně, tj. nejpozději do 2 pracovních dnů, poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu.
   3. Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání. Kupující je v každém případě povinen uhradit Prodávajícímu alespoň náklady na poštovné a balné.
   4. O odeslání Zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající e-mailem informovat Kupujícího při expedici Zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení Zboží vykoná příslušný dopravce Prodávajícího, v termínu uvedeném v potvrzení přijetí (akceptace) objednávky nebo v Internetovém obchodě (zpravidla půjde o následující pracovní den po expedici Zboží). V případě, že Kupující Zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je Zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Zboží není doručováno do místa určeného Kupujícím, které je mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.
  2. Zakázková výroba
   1. U zakázkové výroby je Zboží ve většině případů expedováno na místo plnění určené Kupní smlouvou, pokud se smluvní strany nedohodnou na dodání na sklad Prodávajícího. V případě dodání na místo plnění je Zboží předáno příslušnému dopravci, který zajišťuje dopravu pro Prodávajícího.
   2. Dokladem o převzetí zásilky je podepsaný dodací list.
   3. Vlastnické právo ke Zboží přechází na objednatele plným uhrazením faktury.
   4. Pokud jsou přepravní obaly vratné (např. palety), je tato skutečnost uvedená na dodacím listě a Kupující je povinen je vrátit do dvou měsíců. Pokud tak neučiní, Prodávající má právo je vyfakturovat Kupujícímu za dvojnásobek pořizovací ceny.
 5. Odpovědnost za vady
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Skladování Zboží musí odpovídat podmínkám stanoveným v příslušných technických listech jednotlivých druhů Zboží, jinak podmínkám obvyklým pro příslušný druh Zboží.
  3. Prodávající poskytuje Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců od převzetí Zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že Zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady výrobků, které mohou vzniknout postupem času, např. vlivem chemických procesů a mohou snížit nebo znehodnotit užitné vlastnosti výrobků. Na tyto vady poskytuje prodávající záruční dobu 6 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím - spotřebitelem.
  4. Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, Kupní smlouvy anebo přijetím (akceptací) objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Reklamace musí být písemná, popř. e-mailová.
  5. Nemá-li Zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 5.1 těchto OP, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
  6. Reklamace Zboží včetně odstranění vady bude vyřízena zpravidla do pěti (5) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu Zboží nebo služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  7. V případě, že došlo k poškození Zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného Zboží a dodané Zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí Zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího.
  8. Záruka za jakost se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.
 6. Podmínky zpracování osobních údajů
  1. Podmínky zpracování osobních údajů jsou řešeny v samostatném dokumentu přístupném na webové stránce Prodávajícího.
 7. Odstoupení od smlouvy u Internetového obchodu
  1. Kupující - spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na adresu uvedenou v článku 1.1 těchto OP. V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.
  2. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Kupující – spotřebitel prokáže původ Zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke Zboží dodávaný) nebo jiným způsobem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující - spotřebitel.
  3. Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu Kupující – spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
  4. Jestliže však Kupující – spotřebitel zvolil při objednání Zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
  5. Zboží je Kupující – spotřebitel povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  6. Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu; Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující – spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 8. Kupující, který není spotřebitelem
  1. V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 7 těchto obchodních podmínek.
  2. Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsány v příslušném rejstříku podle českých právních předpisů.
 9. Doručování
  1. Pokud nebude dohodnuto jinak, všechna korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručována písemně, elektronickou poštou nebo osobně.
  2. Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto OP či elektronická adresa form(***antispam***@***antispam***)krpa(***antispam***.***antispam***)cz.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Všechny právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou nebo těmito OP se řídí občanských zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Kupní smlouva včetně OP je uchovávána Prodávajícím v elektronické podobě.
  3. Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví třetích osob. Názvy a označení Zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
  4. V případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem, vyplývajícím z Kupní smlouvy, má Kupující - spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení sporu z Kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh Kupujícího – spotřebitele podaného u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující – spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.
  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Webdesign wpj.cz
© 2018 KRPA Holding CZ, a.s. nastavení cookies